L. Wood, M. Czyz, S. Forster, Bronek M. Boszczyk
December 2021, Volume 30, Issue 12, pp 1 - 6
Hongzhuo Li, Liang Ma, Baozhu Wang, Yun Cui, Tao Xiao
August 2015, Volume 30, Issue 12, pp 1813 - 1819
Zhao Chen, Rong Luo, Yun Yang, Zhou Xiang
December 2021, Volume 30, Issue 12, pp 3417 - 3427
Paul W. Hodges, Jeannie F. Bailey, Maryse Fortin, Michele C. Battié
December 2021, Volume 30, Issue 12, pp 3428 - 3441
Daniel G. Hoernschemeyer, Melanie E. Boeyer, Nicole M. Tweedy, John R. Worley, Julia R. Crim
December 2021, Volume 30, Issue 12, pp 3442 - 3449
Ali Raza, Arthur J. Michalek
December 2021, Volume 30, Issue 12, pp 3450 - 3456
Robert Koucheki, Martin Koyle, George M. Ibrahim, Jeremie Nallet, David E. Lebel
December 2021, Volume 30, Issue 12, pp 3457 - 3472
C. M. M. Peeters, L. van Houten, D. H. R. Kempen, F. H. Wapstra, P. C. Jutte, I. van den Akker-Scheek, C. Faber
December 2021, Volume 30, Issue 12, pp 3473 - 3481
Tianyuan Zhang, Hongda Bao, Xin Zhang, Shibin Shu, Zhen Liu, Xu Sun, Yong Qiu, Zezhang Zhu
December 2021, Volume 30, Issue 12, pp 3482 - 3489
Max Prost, Joachim Windolf, Markus Rafael Konieczny
December 2021, Volume 30, Issue 12, pp 3490 - 3497